Kallelse Årsmöte

Dag: Torsdag 19 mars 2020 kl 10.00 -11.45
Plats: Odinsgatan 13, Göteborg, RK Travel Groups lokaler
Anmälan: Maila gärna Ditt och Din ev. Medföljares deltagande till info@turistbussforetagen.se


Dagordning

 1. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
  verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse samt fastställande av årsredovisning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Behandling av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020
 11. Förslag till nya stadgar
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor