Våra stadgar

Stadgar för Sveriges Bussresearrangörer (Ideell förening)

§ 1 Namn och hemort

Föreningens namn är Sveriges Bussresearrangörer och har sin hemort i Göteborg.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att

 • Bistå, främja och utveckla bussturism på nationell och internationell nivå
 • Samarbeta med liknande nationella och internationella organisationer
 • Verka för förenklade lagar och regler i branschen
 • Öka bussturismens status
 • Skapa nya attraktiva produkter för den yngre och äldre generationen
 • Påverka samhällsutvecklingen för ökad tillgänglighet och bättre parkeringar för turistbussar
 • Samarbeta med hotell- och restaurangnäringen, turistorganisationer, flygbolag, färjerederier, vägrestauranger och eventarrangörer m fl

§ 3 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlemskap i föreningen kan registreras på enskild alternativt juridisk person. Medlem kan på styrelsens förslag av föreningens årsmöte kallas till hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem är liksom extern styrelsemedlem (inte från bussbranschen) befriad från avgifter.

§ 4 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 5 Kommunikation med medlemmarna

Kommunikation med medlemmarna liksom kallelse till årsmöte sker via e-post/webbplats. Medlems e- postadress kan vidarebefordras till föreningens samarbetspartners/sponsorer. Den medlem som motsätter sig detta skall meddela detta till föreningen.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt ytterligare minst fyra och högst tio övriga ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Hälften av övriga ledamöter väljs på ett år, andra hälften på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt de övriga befattningar som styrelsen anser behövs. I styrelsen skall alltid ingå minst fyra ledamöter som inte kommer från bussbranschen men som har ett brett intresse för turism och transportfrågor.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvara för föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande i förening med en styrelseledamot.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före årsmötet.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast två veckor före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Valberedning

Valberedningen består av minst tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker via e-post som sänds till alla medlemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

Motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksam-
  hetsåret.
 7. Revisorernas berättelse samt fastställande av årsredovisning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgift.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-
  året.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter varav hälften på ett år och hälften på två år.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om ärendet inte funnits med i kallelsen till mötet.

Årsmötesprotokoll publiceras på föreningens webbplats.

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det är nödvändigt eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Varje medlem äger rätt att via fullmakt företräda en medlem.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med acklamation, eller om så begärs med votering.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst åtta dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska skickas till den berörde inom åtta dagar efter beslutet.

§ 18 Medlemstvister

Ev tvister mellan medlemmar löses utan föreningens medverkan.

§ 19 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till av styrelsen utsett välgörande ändamål.
Stadgarna fastställda vid årsmöte i Malmö 17 juni 2011. Stadgarnas § 6 uppdaterad vid årsmöte i Göteborg 19 mars 2015.

Stadgarna fastställda vid årsmöte i Malmö 17 juni 2011. Stadgarnas § 6 uppdaterad vid årsmöte i Göteborg 19 mars 2015.